අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ "මෛත්‍රී පාලනයක් ....ස්ථාවර රටක්" ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුකූලව මතින් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම මගින් ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික වශයෙන් සංවර්ධනයට පසුබිම සැකසීම.