මධ්ය‍සාර, දුම්කොළ හා නීති විරෝධී මත්ද්ර්වය භාවිතය කරළ කමානුකුලව අඩු කිරීමෙන් ඒවා භාවිතයෙන් වන හානිය අවම කිරීම මගින් සියලූ ශරී ලාංකිකයන්ගේ සෞඛ්යර හා යහපැවැත්ම දියුණු කිරීමත්, නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව වැඩිකිරීමත්, දිළිඳුකම පිටුදැකීමත් සඳහා සකරී්ය යව කරි්ම යාත්මක වීම.

ඉලක්ක හා අරමුණු

2014 වසරට සාපේක්ෂව වසර 2020 වන විට ශරීත් ලංකාවේ නීති විරෝධී මත්ද්ර්ව්යත නිෂ්පාදනය, පරක් වාහනය හා අලෙවිය අවම වශයෙන් 80%කින් අඩු කිරීම.
2014 වසරට සාපේක්ෂව 2020 වසර වන විට ඒකපුද්ගල මද්ය්ින්සාර භාවිතය අවම වශයෙන් 25% කින් අඩු කිරීම.
2014 වසරට සාපේක්ෂව 2020 වසර වන විට දුම්කොළ නිෂ්පාදන භාවිතය අවම වශයෙන් 50% කින් අඩු කිරීම.
නවකයන් මත්ද්රසව්ය භාවිතය ඇරඹීම වැලැක්වීම.
දැනට මත්ද්ර්ව්ය භාවිතා කරන්නන්ගේ උපද්රැවකාරී සහ හානිකර හැසිරීම් අවම කිරීම.
2014 වසරට සාපේක්ෂව 2020 වසර වන විට මද්යවසාර භාවිතය නිසා ඇතිවන රිය අනතුරු සංඛ්යා1ව අවම වශයෙන් 50% කින් අඩු කිරීම.
දුම්කොළ, මද්යවසාර සෘජු හෝ වකර අඩ ප් ‍රචාරය සහ එම සමාගම් වල සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් සම්පූර්ණයෙන් නතර කර දැමීම.
නිවෙස්වල දී, සේවා ස්ථානවල දී හා පොදු ස්ථානවල දී අන් අය විසින් මත්ද්ර ව්ය භාවිතා කිරීම හෙතුවෙන් භාවිතා නොකරන්නන්ට වන හානිය අවම කිරීම සහ එබ`දු ගැටලූවලින් තොර පරිසරයක ජීවත් වීමට භාවිත නොකරන්නන්ට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම.
මද්යමසාර භාවිතය ඇරඹීමට හෝ තම භාවිතය වැඩිකිරීමට හෝ පුද්ගලයන් වෙත බලපෑම් නොකරන සමාජ පරිසරයක් ඇති කිරීම.
දුම්කොළ භාවිතා නොකරන්නන් විසන් අනිච්ඡුානුග ලෙස දුම්කොළ දුමාරය ආශ්වාස කිරීම හෙවත් අකරීළ ය දුම්පානය අවම කිරීම හා දුම්කොළ දුමාරයෙන් ¥ෂිත නොවු පරිසරයක ජීවත් වීමට දුම්කොළ භාවිත නොකරන්නන්ට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම.
මත්ද්රවව්යන භාවිතයෙන් සෘජු හෝ වකරු.් බලපෑම් නිසා රොහල්ගතවීම් අවම කිරීම.
දුම්කොළ, මද්යයසාර ඇතුලූ මත්ද්ර්ව්ය‍ සුලභතාව අවම කිරීම.
මත්ද්රළව්ය භාවිතයෙන් වන සෘජු හා වකර්ය හානිය පිළිබදව නිවැරදිව හා විදිමත්ව ජනතාව දැනුවත් කිරීම.

කරිු යාකාරී වැඩපිළිවෙල
“මතින් නිදහස් රටක්” වැඩපිළිවෙළ කරි යාත්මක කිරීමේදී මත්ද්රබව්ය ඉල්ලූම අවම කිරීම මෙන්ම සැපයුම අවම කිරීම පිළිබ`දවද අවධානය යොමු කරමින් පහත පරිදි පරාත්ධාන අංශ 03 ක් යටතේ වැඩසටහන දියත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. එහිදී මත්ද්රරව්ය‍ ඉල්ලූම නැමැති සාධකය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

1 පරඅව තිපත්ති හා නීති සම්පාදනය, කරිර යාත්මක කිරීම.
2 පරඅව තිකාර හා පුනුරුත්තාපනය.
3 නිවාරණය.

ජනාධිපති මත්ද්රයව්යා නිවාරණ ඒකකය
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් කරිතා යාත්මක වන “මත්ද්රමව්ය නිවාරණය පිළිබ`ද ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායේ” තීරණ කරිය තයාත්මක කිරීම හා මත්ද්ර්ව්ය නිවාරණයට අදාල රාජ්යැ හා රාජ්යැ නොවන ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් “මතින් නිදහස් රටක්” වැඩපිලිවෙළ කරිිර යාත්මක කිරීම පරවන ධාන වගකීම වේ.