අනුරාධපුර දිස්ත්‍රක්කයේ ප්‍රජා වෙනසක් කළ ඔබටයි මේ අවස්ථාව මතින් නිදහස් වන අපේ ගමේ විත්ති" ප්‍රජා සමුළුව - පර්යේෂණ සංක්ෂිප්ත කැඳවීම

ICT